Meerdere keren zijn er zwemmende kinderen in ons gesloten zwembad waargenomen.Dit zijn levensgevaarlijke situaties omdat in noodgevallen er totaal geen hulp in de wijde omgeving aanwezig is, vooral nu er geen badgasten zijn ende meeste vakantiehuizen op Zijper Eilant nog niet bezet zijn.

Ook het stilstaand water kan levensbedreigend zijn door de aanwezigheid van ziekteveroorzakendebacteriën in het verontreinigdewater.Met het stijgen van de temperatuur inhet seizoen wordt deze dreiging groter.

Normaliter gingen wij in de maand mei van het jaar open maar zijn dit jaar gedwongendicht te blijven vanwege de preventievecoronamaatregelen. Voor het eerst in de geschiedenis wordt ons zwembad geconfronteerd met een duivelsdilemma:

Om te voorkomen dat er toch gezwommen wordt in het vervuilde water zouden we hetbad leeg kunnen latenlopen. Helaas is dit om praktische redenen niet mogelijk omdat het gewicht van het water in een gevuld zwembadvoordenoodzakelijke tegendruk zorgt. Door het hoge grondwaterpeilbij de Sluispoelzoude leeggepomptebadkuipdoor het grondwateromhoog gedrukt worden en de bodem van het bad gaan scheuren.

Als erzichanderzijdsonverhoopt een ongeval voordoet of er een ernstigeziekteuitbreektomdat wij het zwembad niet hebben laten leeglopen,dan zou op last van de overheid het zwembad alsnog
leeggepomptmoeten wordenen de kans ontstaan dat de bodem scheurt.

Wij zijn dan voorgoed ons mooie zwembad kwijt!

Maar U kunt helpenomdit te voorkomen

Wijdoenhierbijdaaromeen dringend beroep op alle oudersom hun kinderen op dezegevaren te wijzen en ze uit te leggen welke andere consequentie erbestaatals zij toch in het gesloten bad gaan zwemmen

Wat zou het mooi geweest kunnen zijn als ons zwembad open mocht. We hebben alle mogelijke scenario’s uitputtend tegen het licht gehouden en ook de andere collega zwembaden geraadpleegd
maar zijn telkensweeropde1,5 meterafstand maatregelgestuit.

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis