Privacy borgingsprotocol voorgebruikbewakingscamerasvanzwembad De Sluispoel Oudesluis

Artikel 1Doel van cameraopnames
Het maken van opnames heeft ten doel:het zorgdragen voor beveiliging om ongewenst gedrag
(waaronder, maar nietuitsluitend: vandalisme,overlasten diefstal) te voorkomen en in
voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen.

Artikel 2Begripsbepaling

2.1 camera’s: het betreftbewakingscamera’s die bedoeld zijn voor algemeen toezicht;

2.2 camerasysteem:het geheel van camera’s,SDopnamekaart, verbindingskabels, bevestigingenen

informatie borden;

2.3beheer: zorg voor de continuïteit van het cameratoezicht;

2.4ICTercamerasysteem: degene die is belast met het beheer van het camerasysteem;

2.5beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerdebeelden.

Artikel 3Plaatsen tijdbepaling cameratoezicht

3.1cameratoezicht vindt plaats op het terrein vanhet zwembad De Sluispoel gelegen op het

vakantiepark Het Zijper Eilant, Sportlaan 35, Oudesluis;

3.2. de camera’s zijnbuiten de openingstijden van het zwembadoperationeel.

Artikel 4Taken, verantwoordelijkheden en beveiliging

4.1 cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid vanhetbestuur Algemeen

Dorpsbelang(ADB)Oudesluis;

4.2 beheer van het camerasysteemvalt onder een door het ADBbestuuraangesteldeICTer;

4.3bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem en het bekijken van de beeldinformatiezijnde

ICTer en dezwembad beheerders, dit in het kader van hun toezichthoudende taak;

4.4degenen die toegang hebben tot de camerabeeldinformatiezullen daarmee strikt vertrouwelijk

omgaanen zij zullen geheimhouding betrachten

4.5er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de

camerabeelden en het camerasysteem.

Artikel 5Kenbaarheid

5.1het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden en/of stickers op de

plaatsen waarcameratoezicht plaatsvindt en bij de ingang van het terrein;

5.2allezwemkaartbezitters (waaronder de beheerders van Zijper Eilant en de campings in Oudesluis)

wordengeïnformeerd over dit protocol;

5.3het protocolstaatter inzage opdewebsitevan het ADB.

Artikel 6Doelbinding, zorgvuldigheid, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen

6.1de geregistreerde camerabeelden worden uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen zoals in dit

protocol zijn verwoord;

6.2het gebruik van de camerabeelden zal niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het doel

waarvoor het toezicht is ingesteld;

6.3de camerabeelden worden na 4 weken nadat deze zijn gemaakt, verwijderd. De camerabeelden

mogen langer bewaard worden als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van geconstateerde

incidenten. Zodra het incident is afgehandeld, worden de beelden vernietigd.

Vastgesteld 29 mei 2020
2

Artikel 7Heimelijk cameratoezicht

7.1heimelijk cameratoezicht kan worden ingezet indien er sprake is van een serieus en concreet

vermoeden van diefstal, c.q. andere onrechtmatigheden enhet bestuurer niet in is geslaagd om

met behulp van minder vergaande middelenwaaronder het reguliere cameratoezichttot

uitkomsten te komen;

7.2het heimelijk cameratoezicht wordt in duur en omvang zo beperkt mogelijk gehouden;

7.3het heimelijk cameratoezicht zal zich niet uitstrekken tot plaatsen waar de privacy van de

betrokkenen onder alle omstandigheden gewaarborgd dient te zijn, waaronder in ieder geval

doch niet uitsluitend, de toiletruimten.

Bijlagen:

ITechnische handleiding camerasysteem(in bezit ICTer)

IIOrganisatorische maatregelen ternavolging van het protocol

Vastgesteld 29 mei 2020
3

BijlageII

II.Organisatorische maatregelen ter navolging van het protocol

IIa.dedienstdoende zwembadbeheerder schakeltde spanningsschakelaar vanhet camerasysteem

uitopdeopeningstijdvan het zwembad;

IIb. de dienstdoendezwembadbeheerder schakelt de spanningsschakelaar van het camerasysteem

inopdesluitingstijdvan het zwembad;

IIc. De ICT beheerdervernietigtde beeldenvanelke4 voorafgaande weken. Langer bewaarde

beelden worden met motivatieomkleed, aan het bestuur van het ADB gerapporteerd