Verbetering riolering

HomeProjectenVerbetering riolering

Verbetering riolering

HomeProjectenVerbetering riolering

Voorbereidingen zijn begonnen voor aanleng nieuwe riolering Melchiorstraat en Sportlaan.

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort worden in de Melchiorstraat en de Sportlaan verbeteringen aan het riool uitgevoerd.

Vorig jaar heeft u hier al informatie over ontvangen. Na diverse procedures, waaronder het opstellen van het definitief ontwerp, aanvragen van vergunningen en het doorlopen van de aanbesteding, verwachten wij eind april te kunnen starten met de werkzaamheden. Dit is echter afhankelijk van de toestemming van de provincie Noord-Holland. De toestemming is nodig in verband met het fusieproces waarin we nu zitten.

De rioolwerkzaamheden duren ongeveer 9 weken en worden uitgevoerd door aannemer A. Faber uit Bolsward. Tijdens de werkzaamheden zal uw woning aan de straatzijde lopend bereikbaar blijven. Bewoners van woningen waar graafwerkzaamheden plaatsvinden worden verzocht tijdelijk hun auto elders te parkeren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals hieronder staat beschreven en op de achterzijde van deze brief schematisch zijn weergegeven.

In de Melchiorstraat, ter hoogte van de huisnummers 10 t/m 40, wordt een gescheiden vuil- en regenwaterstelsel aangelegd. Hierdoor wordt het mogelijk het regenwater van de straat af te voeren naar de naastgelegen sloot waarmee milieubelasting en kosten voor afvalwaterzuivering worden voorkomen. Tevens wordt het mogelijk om regenwater van woningen in de toekomt aan te sluiten op dit regenwaterriool. Graafwerk blijft beperkt tot het gedeelte van de Melchiorstraat waar het gescheiden vuil- en regenwaterstelsel wordt aangelegd. Het verwijderde asfalt wordt na de aanleg vervangen door straatstenen.

De overige bestaande riolering in de Melchiorstraat, van huisnummer 12 tot aan de Sportlaan, en in de Sportlaan vanaf nummer 13 tot 71b wordt voorzien van relining (een kunststof binnenkous in het riool). Over het deel waar relining wordt aangebracht wordt ook een drainage aangelegd. Deze drainage zorgt dat in natte perioden een ongewenste verhoging van het grondwater kan afvloeien naar de poldersloot achter de Melchiorstraat. In droge perioden werkt dit systeem andersom en wordt, door het via de drainage toestromen van water uit de poldersloot, mogelijke verdroging van de ondergrond voorkomen.

Voor vragen zijn de gemeentelijke toezichthouders, de heer Kossen en de heer Van Ruler, telefonisch bereikbaar onder nummer 0224-574 237 en 0224-574 183.

Voor de aanvang van de werkzaamheden ontvangt u van de firma A. Faber een brief met nadere informatie over de startdatum van de werkzaamheden en het telefoonnummer van hun uitvoerder.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Zijpe

Namens dezen, het afdelingshoofd Openbare Werken

H.F.Th. Kuivenhoven

Verbetering riolering